Camperverhuur 'De Beemster'
J.H.Köhne
Volgerweg 120A
1461CB  ZO Beemster, NH
Tel: 06-22410688
Banknr.: NL 48 ABNA 04518.14.347

Startpagina
Huurprijzen
Huurvoorwaarden
Camperstalling
Stallingvoorwaarden
Contact
 
 

Stalling en ophalen: Rijperweg 115, 1462MG Middenbeemster.
Bank ABN-AMRO no: 4518.14.347.
Kamer van Koophandel no: 51721465

Algemene voorwaarden:
In deze voorwaarden worden verstaan onder:

 • Camper / kampeerauto: het voertuig, die het onderwerp is van de huurovereenkomst.
 • Huurder: degene, die als huurder de huurovereenkomst sluit.
 • Verhuurder: degene, die als verhuurder de huurovereenkomst sluit.
 1. Huurperiode:
  De huurperiode begint op zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur en eindigt op zaterdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Afwijkende afspraken zijn mogelijk als dit is vastgelegd in de huurovereenkomst. Bij overschrijding van de huurperiode wordt per dag één dag huur (1/7e deel van de weekhuur) plus een extra vergoeding van € 100 in rekening gebracht. Elke volgende dag te laat inleveren is wederom een extra vergoeding van € 100 plus de daghuur. Daar het doorgaans niet mogelijk is een volgende huurder een vervangende kampeerauto ter beschikking te stellen, kan deze gedupeerde slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen, indien de verhuurder niet de overeengekomen of een vervangende kampeerauto kan leveren. Er is nimmer recht op schade vergoeding van welke aard dan ook.

 2. Kilometers:
  Per week 1500 km vrij, extra gereden kilometers: € 0,20 per kilometer. Voor weekenden of delen van een week gelden aangepaste aantallen kilometers.

 3. Verzekering:
  De kampeerauto is WA + beperkt casco verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1000, welke bij schade aan het gehuurde in rekening wordt gebracht bij de huurder. Bij schade door eigen schuld aan derden gedekt door de WA verzekering geldt ook een eigen risico. Een groene kaart wordt bij de kampeerauto geleverd. Door verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij door de wet of de overheid het besturen van een motorrijtuig zou zijn verboden is voor rekening van de huurder. Ook andere uitsluitingen door de verzekeraar komen voor rekening van de huurder. Schade aan het verhuurde object door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van de verhuurder.

 4. Waarborgsom:
  De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1000,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 4 weken voor vertrek. Deze waarborgsom wordt, mits aan alle verhuurvoorwaarden is voldaan, 1 week na de inlevering van de kampeerauto teruggestort op de rekening van de huurder, echter onder inhouding van € 200 voor, door de huurder verschuldigde, nog na te komen kosten ( tol, boetes e.d. ). Dit zal 3 mnd. na inlevering worden verrekend. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is en eventuele schades die buiten de WA-casco verzekering vallen ontstaan zijn tijdens de huurperiode zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door de verhuurder, boven de waarborgsom aan de verhuurder betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie. 

 5. Annulering:
  De huurder dient schriftelijk en telefonisch te annuleren. De datum van de post bezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Wij raden u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsmaatschappij of ANWB.
  Bij annulering is de huurder de verhuurder verschuldigd: 
  Tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom.
  Hierna tot  de aanvangsdatum van de huurperiode: 50% van de huursom.
  Het eerder terugbrengen van de kampeerauto zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

 6. Legitimatie:
  Bij reservering is voor alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn of haar persoonsgegevens worden geverifieerd.

 7. Betaling:
  Bij definitieve reservering en afsluiten huurovereenkomst zal de waarborgsom van € 1.000 worden voldaan en worden gestort op bovenstaand rekeningnummer.  De huursom dient voor het vertrek te zijn voldaan.

 8. Reparatie en schade:
  Bij terugbezorging dient de kampeerauto in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.
  Ondanks het feit dat onze kampeerauto’s goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan. De huurder zal geen veranderingen in of aan de kampeerauto aanbrengen.
  De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 200 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient altijd eerst contact met verhuurder te worden opgenomen en goedkeuring worden gevraagd. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructie van de verhuurder. Op naam van verhuurder gestelde originele en gespecificeerde nota's worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald. Schade aan het interieur, radio, luifel en fietsenrek is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.
  Verhuurder heeft een contract voor de kampeerauto afgesloten voor hulpverlening in geheel Europa .
  Bij iedere aanrijding met ernstige schade dient de lokale politie te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur de verhuurder telefonisch op de hoogte te stellen. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door in beslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.
  De huurder is verplicht bij het inleveren van de kampeerauto de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan de verhuurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of immateriële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de kampeerauto, mechanische storing en/ of aanrijdingschade.

 9. Onderhoud:
  De kampeerauto wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, volle schoonwatertank, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient het gehuurde van binnen en buiten schoon (uitgezonderd het dak) te zijn, de schoonwatertank vol, afvalwatertank en het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval dan zal een bedrag van  €100  worden ingehouden voor het reinigen van de binnenzijde,  € 25 worden ingehouden voor het reinigen van de buitenzijde, € 25  worden ingehouden voor het ledigen van de afvalwatertank en voor het ledigen en schoonmaken van het cassette toilet op de terugbetaling van de waarborgsom.

 10. Brandstof:
  Verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de huurder. U krijgt de kampeerauto met een volle brandstoftank mee en u dient het afgetankt weer te retourneren.

 11. Verbruikskosten:
  Aan vloeistof en gasverbruik voor het chemische toilet en verwarming/ koken en het eventuele motorolieverbruik zijn geen kosten verbonden.

 12. Bestuurder:
  De kampeerauto mag alleen bestuurd worden door de in het huurcontract vermelde bestuurder(s). Verhuurder behoud zich het recht voor om bestuurders te weigeren in het huurcontract.
  Huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

 13. Instructie:
  Bij het afhalen van de kampeerauto krijgt u een uitgebreide instructie over de werking en de nodige toebehoren.

 14. Welke landen mogen worden bezocht:
  Alle landen van Europa m.u.v. vooraf door de verzekering en de verhuurder aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart.

 15. Huisdieren:
  Huisdieren zijn alleen met vooraf verleende toestemming toegestaan.

 16. Roken:
  Roken in de kampeerauto is niet toegestaan.