Camperverhuur 'De Beemster'
J.H.Köhne
Volgerweg 120A
1461CB  ZO Beemster, NH
Tel: 06-22410688
Banknr.: NL 48 ABNA 04518.14.347

Startpagina
Huurprijzen
Huurvoorwaarden
Camperstalling
Stallingvoorwaarden
Contact
 
 
Stallingvoorwaarden
Camperstalling de Beemster

ABN-AMRO no. 451814347
 
1. Algemene stallingvoorwaarden:
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin
  Camperstalling de Beemster als stallinghouder optreedt.
 • Bewaargever is een ieder die een kampeerauto stalt bij Camperstalling de Beemster.
 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • De stallingovereenkomst tussen stallinghouder en bewaargever komt tot stand bij het ondertekenen van het stallingcontract waarbij bewaargever verklaard bekend en akkoord te zijn met de stallingvoorwaarden.
 
2. Stalling:
 • De stallinghouder verbindt zich tegenover de bewaargever om tegen betaling, het te stallen object te bewaren in de stallingruimte staande en gelegen aan de
  Rijperweg 115, 1462 MG te Middenbeemster en dit na afloop van de stallingperiode nadat de hieraan verbonden verplichtingen geheel zijn voldaan terug te geven.
 
3. Stallingperiode:
 • De stallingovereenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van één jaar.
 • De stallingovereenkomst kan door bewaargever, uiterlijk twee maanden voor de afloop van het lopende stallingjaar, schriftelijk worden opgezegd.
 • Bij niet tijdige opzegging wordt de stallingovereenkomst geacht stilzwijgend voor één jaar te zijn verlengd.
 • Tussentijds is deze overeenkomst door bewaargever behoudens onvoorziene omstandigheden niet opzegbaar.
 
4. Prijs en betaling:
 • Bewaargever is aan stallinghouder de stallingvergoeding bij vooruitbetaling
  verschuldigd.
 • De vergoeding bedraagt € 70 per strekkende meter.
 • Eventuele stroomvoorziening bedraagt € 10 per jaar.
 • Indien de bewaargever niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft stallinghouder zonder enige ingebreke stelling het recht de bewaargever voor het geheel verschuldigde bedrag ,de rente en kosten te verhalen.
 • Bij tussentijdse huuronderbreking door de bewaargever zal de vergoeding niet
  worden terugbetaald.
 • Er vindt geen restitutie van de stallingvergoeding plaats indien tijdens de duur van deze overeenkomst geen gebruik gemaakt wordt van de stalling.
 • Verhogingen van de stallingvergoeding zullen slechts mogelijk zijn per
  verlengingsdatum en zullen uiterlijk drie maanden voor de afloop van de
  contractsduur schriftelijk door stallinghouder aan de bewaargever kenbaar worden gemaakt.
 • Bij vervanging van de kampeerauto dienen de nieuwe gegevens te worden
  doorgegeven aan de stallinghouder. Stallinghouder behoudt zich het recht voor om stalling van een vervangende kampeerauto te weigeren.
 
5. Ophalen, terugbrengen:
 • De kampeerauto kan viermaal per stallingjaar kosteloos worden opgehaald
  en gebracht.
 • Bewaargever dient hieromtrent minimaal twee werkdagen van tevoren met
  stallinghouder een afspraak te maken.
 • Voor elke keer dat bovengenoemd voertuig extra wordt gehaald en gebracht is een bedrag van € 20,-- incl. BTW verschuldigd.
 • De bovengenoemde kampeerauto wordt door stallinghouder nooit afgegeven aan derden zonder expliciete schriftelijke toestemming van bewaargever.
 • Bewaargever of diens gemachtigde dient zich bij het ophalen van bovengenoemd voertuig telkens te kunnen legitimeren.
 
6. Stallen:
 • De stallinghouder zet het object in of uit de stallingruimte.
 • Het is de bewaargever tijdens de stallingperiode uitdrukkelijk verboden om
  gas(flessen), olie- of benzine(reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu onvriendelijke stoffen of zaken, danwel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in de kampeerauto aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is bewaargever aansprakelijk. Dit geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van uit het object lekkende olie etc. Bewaargever is verplicht stallinghouder of diens gemachtigde permanente toegang tot het object te verschaffen teneinde nakoming van de hier genoemde veiligheidsvoorschriften te controleren.
 • Denkt u eraan tijdig antivries in uw auto te doen. De stalling wordt niet verwarmd.
 • Het is bewaargever niet toegestaan om: zich zonder toestemming van de
  stallinghouder binnen de stallingruimte te begeven, werkzaamheden aan het object uit te voeren of de stallingplaats aan derden in gebruik te geven.
 
7. Aansprakelijkheid en verzekering:
 • Het stallen door bewaargever van een kamp[eerauto bij stallinghouder geschiedt geheel voor eigen risico van de bewaargever. Het gestalde is vanwege stallinghouder niet verzekerd tegen welke schade dan ook.
 • Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of oorzaak dan ook aan personen of zaken van bewaargever toegebracht, of voor verlies of diefstal van enige zaak, tenzij zulks het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de stallinghouder en/of diens gemachtigde.
 • Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van
  bewaargever toegebracht die voortvloeit uit gebreken aan het gebouw waarin object gestald is, tenzij zulks het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de stallinghouder en/of diens gemachtigde.
 • Bewaargever dient het object tenminste WA en beperkt Casco tijdens de huurperiode te verzekeren en hiervan een bewijs te overleggen.
 
8. Overig:
 • Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald verplichten stallinghouder en bewaargever zich tot alles waartoe zij op grond van de wetten/of plaatselijke verordeningen jegens elkander gehouden zijn.
 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 
xx